Archive for the ‘Nieuws’ Category

HersenenAl langer is bekend dat een lage omega 3-vetzuurstatus bij zwangere vrouwen gezondheidsrisico’s geven voor moeder en kind. Nieuw is dat voor pasgeboren jongetjes de vetzuurstatus van de moeder tijdens de zwangerschap van invloed kan zijn op het hersenvolume. Bij meisjes bleek dit niet het geval. Een interessante studie-uitkomst, tegen de achtergrond van het feit dat autisme en ADHD veel vaker bij jongens voorkomt dan bij meisjes.

 

Arachidonzuur (AA) en DHA zijn belangrijke lange-keten vetzuren voor de hersenen. Tekorten aan deze vetzuren veroorzaken onomkeerbare veranderingen in de hersenontwikkeling en -functie. AA is ruim aanwezig in typisch Westerse voedings- patronen, terwijl de consumptie van DHA relatief beperkt is [1].

 

Onderzoekers van het Imperial College London en King’s College London hebben voor het eerst onderzocht of er een verband is tussen suppletie van lange-keten vetzuren tijdens de zwanger- schap en het hersenvolume van de pasgeborenen [1]. In deze studie kregen 300 zwangere vrouwen twee maal daags een supplement, bestaande uit 300 mg DHA, 42 mg EPA en 8,4 mg GLA, of een placebo. De suppletie werd gestart rond de 23e zwangerschapsweek en de gemiddelde suppletieduur was 14 weken. Opgemerkt dient te worden dat in de praktijk het vetzuursupplement drie weken langer werd genomen, dan de placebo.

 

Uit een eerdere studie van de Londense onderzoekers kwam naar voren dat de vetzuurstatus van de moeder, in een vroege fase van de zwangerschap, een belangrijke invloed kan hebben op het risico voor een vroeggeboorte [1]. Moeders van te vroeg geboren baby’s hadden lagere spiegels van DHA en arachidonzuur en hogere spiegels van enkelvoudig onverzadigde vetzuren, dan moeders met een normale zwanger – schapsduur [1]. Ook op grond van deze eerdere studieresultaten werd gekozen voor een dosering van 600 mg DHA per dag.

 

Een recente Cochrane Review laat eveneens zien dat de inname van omega 3-vetzuren (uit voeding of via suppletie) het risico op een vroeggeboorte verlaagt, mits vroeg in de zwangerschap genomen en in een dosis tussen de 500 en 1000 mg per dag, waarvan minstens 500 mg DHA [2].

 

Hersenscans baby’s

Na een gemiddelde zwangerschapsduur van 38 weken onder- gingen 86 baby’s van 84 moeders een hersenscan binnen vier weken na de geboorte. De baby’s van de gesuppleerde moeders bleken een grotere hoofdomtrek en lichaamslengte te hebben. Daarbij hadden jongens een significant groter hersenvolume, dan jongens van moeders in de placebogroep. Dit gold voor de totale hersenen en voor verschillende hersendelen (cortex, corpus callosum en grijze massa). Bij de meisjes was er geen verschil in hersenvolumes in de suppletiegroep ten opzichte van de placebogroep.

 

Het effect van suppletie op de groei van regionale hersendelen staat in verband met het functioneren van de hersenen. Zo laat een studie van de Universiteit van Bristol zien dat kinderen van moeders met een hogere visconsumptie tijdens de zwangerschap, betere sociale- en communicatie vaardigheden hadden en een betere fijne motoriek [1].

 

Volgens de onderzoekers wijzen hun studieresultaten er op dat jongens duidelijk meer DHA en arachidonzuur nodig hebben voor hun hersengroei, inclusief voor het corpus callosum, dan meisjes. Jongens zouden daarom gevoeliger zijn voor een tekort aan omega 3-vetzuren tijdens de zwangerschap. De onderzoekers vermoeden dat dit (deels) zou kunnen verklaren waarom ASS (autisme spectrum stoornissen) en ADHD vaker voorkomen bij jongens dan bij meisjes. Vooral wanneer zij ook na de geboorte te weinig hersen-specifieke lange keten-vetzuren in hun voeding krijgen. Het corpus callosum speelt een belangrijke rol bij de informatie- overdracht tussen beide hersenhelften. Bij ASS en ADHD is dit verstoord.

 

Deze studie laat voor het eerst zien dat de voorziening met DHA en andere lange keten-vetzuren, die belangrijk zijn voor de hersenen tijdens de zwangerschap, vooral van invloed is op de hersenontwikkeling van jongens.

 

Referenties:
1. Ogundipe E, Tusor N, Wang Y, et al. Randomized controlled trial of brain specific fatty acid supplementation in pregnant women increases brain volumes on MRI scans of their newborn infants. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2018 Nov;138:6-13.

2. Middleton P, Gomersall JC, Gould JF, et al. Omega-3 fatty acid addition during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Nov 15;11:CD003402.

 

 

Bron: Springfieldnutra

off

Bipolaire depressieNeuropsychiatrische aandoeningen hebben vaak een ontstekingscomponent. De oxidatieve stress waarmee dit gepaard gaat heeft een negatieve invloed op het beloop van de ziekte. Iraanse onderzoekers bekeken of co-enzym Q10 van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor de behandeling van patiënten met bipolaire stoornis.

 

Bipolaire stoornissen komen naar schatting voor bij 1,2% van de algemene bevolking. Deze stoornissen worden gekenmerkt door afwisselend manische en depressieve episodes. De conventionele behandelingen zijn beperkt in hun effectiviteit, waarbij behandeling van de depressieve fase lastiger is dan de manische fase.

 

De laatste jaren is naar voren gekomen dat dysfunctie van mitochondriën, oxidatieve stress en ontstekingsprocessen belangrijke factoren zijn bij het ontstaan van bipolaire depressie.

 

Co-enzym Q10 verbetert het functioneren van mitochondriën en heeft antioxidant- en anti-inflammatoire eigenschappen. Hiermee zou het een potentiële behandelingsoptie kunnen zijn voor mensen met bipolaire stoornissen.

 

Iraanse onderzoekers gaven 69 patiënten met bipolaire stoornis tijdens een depressieve fase 200 mg co-enzym Q10 per dag, of een placebo, als aanvulling op de gebruikelijke behandeling met antipsychotica en antidepressiva. De deelnemende patiënten hadden gemiddeld al 13 (co-enzym Q10-groep) tot 18 jaar (placebogroep) lang last van bipolaire stoornissen. Na acht weken waren de depressieve symptomen sterker verminderd in de suppletie-groep dan in de placebogroep. Bovendien reageerden in de suppletiegroep meer patiënten goed op de behandeling dan in de placebogroep. Suppletie met co-enzym Q10 gaf een ruim 18 maal grotere kans op een goed resultaat dan placebo.

 

Dit is de eerste gerandomiseerde en placebo-gecontroleerde studie die is uitgevoerd, waarin het effect van co-enzym Q10 als toevoeging op de standaardbehandeling werd onderzocht.

 

De onderzoekers concluderen dat co-enzym Q10 waardevol kan zijn ter verbetering van de behandeling van de depressieve fase van bipolaire stoornissen.

 

Referentie:
Mehrpooya M, Yasrebifar F, Haghighi M, et al. Evaluating the Effect of Coenzyme Q10 Augmentation on Treatment of Bipolar Depression: A Double-Blind Controlled Clinical Trial. J Clin Psychopharmacol. 2018 Oct;38(5):460-466.

 

Bron: Springfieldnutra

off

NierenVeel mensen met chronische ziekten krijgen er mee te maken, ook al zullen ze de term niet altijd kennen: de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR). Daarmee wordt aangegeven met welke snelheid de nieren het bloed filteren op afvalstoffen. Een verlaagde GFR geeft aan dat er iets mis is met het functioneren van de nieren. Maar het kan ook problemen opleveren als deze GFR juist te hoog is. Deze ‘renale hyperfiltratie’ blijkt mede te samen hangen met iemands vitamine D-status.
 

Onder anderen diabetici kunnen te maken krijgen met hyperfiltratie, namelijk bij een beginnende nefropathie. De nieren filteren dan meer bloed dan gebruikelijk en deze verhoogde GFR is in onderzoek in verband gebracht met een grotere kans op hart- en vaatziekten en een hoger overlijdensrisico. De oorzaak daarvan is niet precies bekend. Daarnaast bestaat er een verband tussen een vitamine D-tekort en de progressie van chronische nierziekte. Onderzoekers brachten onlangs het verband tussen hyperfiltratie en vitamine D-tekort in kaart en deden dat bij gezonde volwassenen.

 

Het onderzoek was gebaseerd op de Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), een sinds 1998 lopende studie naar de gezondheids- en voedingsstatus van Zuid-Koreanen. De gegevens werden gebruikt van in totaal 33.210 personen met een normale nierfunctie. Bekend is dat zeer veel Zuid-Koreanen een tekort hebben aan vitamine D. Recente cijfers over 2014 geven een prevalentie aan van 75,2% bij mannen en 82,5% bij vrouwen voor een serumconcentratie van < 50 nmol/l. In dit onderzoek is uitgegaan van een ernstig vitamine D-tekort van < 25 nmol/l.

 

Bij de proefpersonen werd een negatieve associatie gevonden tussen de geschatte filtratiesnelheid (eGFR) en de concentratie vitamine D. Bij 4,9% van de deelnemers ofwel 1.637 personen werd hyperfiltratie vastgesteld. En deze kwam significant vaker voor bij degenen met een ernstig vitamine D-tekort.

 

Referenties:

Jhee JH, Nam KH, An SY, Cha MU, Lee M, Park S, Kim H, Yun HR, Kee YK, Park JT, Han SH, Kang SW, Yoo TH. Severe vitamin D deficiency is a risk factor for renal hyperfiltration. Am J Clin Nutr. 2018 Dec 1;108(6):1342-1351. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30541088

Park JH, Hong IY, Chung JW, Choi HS. Vitamin D status in South Korean population: Seven-year trend from the KNHANES. Medicine (Baltimore). 2018 Jun;97(26):e11032.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4034

off

visHet belang van vis en omega 3-vetzuren voor de gezondheid, aangetoond na zestien jaar durend onderzoek onder 421.309 deelnemers.

 

De NIH-AARP Diet and Health Study is opgezet door het Amerikaans Nationaal Kanker Instituut, onderdeel van het Nationaal Gezondheidsinstituut, met als doel het in kaart brengen van de relatie tussen gezondheid en voeding. Deelnemers konden zich tussen 1995 en 1996 aanmelden toen zij tussen de 50-71 jaar oud waren, wonende in één van de zes geselecteerde Amerikaanse staten of in één van de twee geselecteerde grootstedelijke gebieden. De deelnemers kregen een uitgebreide vragenlijst die leefstijlfactoren en dieet inzichtelijk maakte. Van het totaal aantal deelnemers werden personen met kanker, hartaandoeningen, beroerte, nierziekte in het eindstadium of personen met een slechte gezondheid bij de start van het onderzoek uitgesloten van deelname. Hiermee kwam het totaal aantal deelnemers voor dit specifieke onderzoek op 240.729 mannen en 180.580 vrouwen. Tijdens dit zestien jaar durende onderzoek werd gekeken naar de dagelijkse inname van langeketen omega 3-vetzuren (eicosapentaeenzuur [EPA], docosahexaeenzuur [DHA], docosapentaeenzuur [DPA]), alfa-linoleenzuur (ALA), omega 6-vetzuren, enkelvoudig onverzadigde vetzuren en trans-vetzuren. Voor dit specifieke onderzoek werden de laagste en hoogste innames van vis en omega 3-vetzuren bij mannen en vrouwen met elkaar vergeleken en in verband gebracht met sterfte door diverse oorzaken (onder andere kanker en hart- en vaatziekten).

 

Resultaten
Gedurende het onderzoek stierven 54.230 mannen en 30.882 vrouwen. Een hogere inname van vis en omega 3-vetzuren EPA en DHA werd in het algemeen geassocieerd met een significant lagere kans op sterfte door alle oorzaken.

 

Bij mannen werd een hogere inname van vis geassocieerd met 9% lagere totale sterfte, 10% lagere sterfte door cardiovasculaire aandoeningen, 6% lagere kankersterfte, 20% lagere sterfte aan luchtwegaandoeningen en 37% lagere sterfte door chronische leverziekten.

 

Bij vrouwen werd een hogere inname van vis geassocieerd met 8% lagere totale sterfte, 10% lagere sterfte door hart- en vaatziekten en 38% lagere sterfte bij de ziekte van Alzheimer.

 

Gebakken en gefrituurde vis werd niet gerelateerd aan sterfte bij mannen terwijl dit wel bij vrouwen werd geassocieerd met een grotere kans op sterfte door alle oorzaken en sterfte door cardiovasculaire ziekten en luchtwegaandoeningen.

 

Inname van omega 3-vetzuren (EPA/DHA) werd geassocieerd met een 15% lagere kans op sterfte door cardiovasculaire ziekten bij mannen en een 18% lagere kans bij vrouwen.

 

Conclusie
Een hogere inname van vis en omega 3-vetzuren EPA en DHA werd geassocieerd met een lagere kans op sterfte door de meest voorkomende ziekten, zowel bij mannen als bij vrouwen. Uit het onderzoek bleek daarnaast dat maar liefst 91% van de deelnemers een te lage inname van EPA en DHA had (lager dan de aanbevolen hoeveelheid van 250 mg EPA/DHA per dag van de Wereldgezondheidsorganisatie [WHO]). De onderzoekers concludeerden dat het op basis van deze resultaten belangrijk blijft om mensen goed te informeren over de noodzaak om voldoende vis (en EPA /DHA) te consumeren. Daarnaast zou er meer advies gegeven moeten worden over het belang van het niet frituren en bakken van vis..

 

Referentie
Zhang et al. Association of fish and long-chain omega-3 fatty acids intakes with total and cause-specific mortality: prospective analysis of 421 309 individuals. J Intern Med. 2018 Oct;284(4):399-417. doi: 10.1111/joim.12786. Epub 2018 Jul 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30019399

 

Bron: Orthokennis.nl

off

Vervette leverJapanse onderzoekers hebben vastgesteld dat suppletie met zink onderdeel kan zijn van de behandeling van ernstige leverziekten. Helemaal nieuw is dat inzicht niet. Zo is al sinds 1956 bekend dat levercirrose, de omzetting van levercellen naar littekenweefsel, gepaard gaat met hypozincemie ofwel een lage bloedspiegel van zink. Later werd duidelijk dat met de progressie van leverziekten ook de concentratie zink afneemt en dat suppletie daarop het antwoord kan zijn. Maar nu zijn ook de effecten op langere termijn en de meest gunstige dosis onderzocht.

 

Zink-enzymen zijn nodig voor behoud van de leverfunctie en patiënten met chronische leverziekten zien hun gezondheid dan ook eerder achteruitgaan bij een gebrek aan zink. Dat kan komen door een lage inname via de voeding en/of een gebrekkige absorptie als gevolg van portale hypertensie, een te hoge bloeddruk in de poortader tussen darmen en lever. Ook is er sprake van een verhoogde uitscheiding via de urine, in het bijzonder bij patiënten die diuretica krijgen voorgeschreven bij de behandeling van levercirrose.

 

Aan het retrospectieve onderzoek namen 267 mensen met chronische leverziekten deel. Van hen kregen er 196 een zinkpreparaat en 71 kregen dat niet. Om de zes maanden werd de leverfunctie bepaald. Gekeken werd bovendien hoe vaak de leverziekte zich ontwikkelde tot leverkanker, leverfalen of overlijden. De studie duurde ruim drie jaar om de effecten van zinksuppletie op langere termijn te kunnen bepalen. Degenen die suppletie kregen, werden na zes maanden onderverdeeld in vier groepen aan de hand van de bereikte serumconcentratie zink, uitgedrukt in microgram per deciliter: minder dan 50, 50–69, 70–89 en 90 of meer µg/dL.

 

Belangrijkste conclusie: de leverfunctie verslechterde significant bij degenen die geen extra zink hadden gekregen, terwijl daar in de suppletiegroep geen tekenen van waren te zien. Na drie jaar bedroeg het percentage mensen met leverkanker, leverfalen of die kwamen te overlijden in de zinkgroep 9,5%, maar in de andere groep was dat 24,9%. Wanneer afzonderlijk werd gekeken naar het vóórkomen van hepatocellulair carcinoom (kanker van de levercellen), bedroegen deze percentages respectievelijk 7,6 en 19,2%. Deze gunstige effecten traden op bij een zinkconcentratie van minimaal 70 µg/dL. Om dit te bereiken zouden patiënten meer dan 90 mg zink per dag moeten innemen.

 

Belangrijk is ook dat de effectiviteit onafhankelijk blijkt te zijn van de oorzaak van de leveraandoening. Anders gezegd: zinksuppletie kan zowel ingezet worden bij leververvetting als bij hepatitis-gerelateerde of door alcohol veroorzaakte leverproblemen.

 

Referentie:
Hosui A, Kimura E, Abe S, Tanimoto T, Onishi K, Kusumoto Y, Sueyoshi Y, Matsumoto K, Hirao M, Yamada T, Hiramatsu N. Long-Term Zinc Supplementation Improves Liver Function and Decreases the Risk of Developing Hepatocellular Carcinoma. Nutrients. 2018 Dec 10;10(12). https://www.mdpi.com/2072-6643/10/12/1955/htm

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/3981

off

VisolieDe wereldgezondheidsorganisatie WHO schat dat elk jaar 2 miljoen mensen overlijden als gevolg van luchtverontreiniging – en dan vooral door de schade aan hart en bloedvaten. Als je in een gebied woont met veel verkeer en industrie, maar toch je gezondheid tegen de kwalijke gevolgen van luchtverontreiniging wilt beschermen, denk dan eens aan suppletie met visolie. Volgens een humane studie die onderzoekers van de Amerikaanse Environmental Protection Agency publiceerden in 2012 heft een dagelijkse dosis van 3 gram visolie de cardiovasculaire effecten van luchtverontreiniging grotendeels op.

 

Studie

 

Lees meer…

off

WheyMannen die met gewichten trainen en daarbij whey gebruiken, worden door hun suppletie niet sterker of gespierder. Maar volgens Portugese onderzoekers, verbonden aan de Escola Superior de Tecnologia da Saude de Lisboa, verlagen ze daardoor wel hun vetpercentage.

 

Studie

 

Lees meer…

off

eiwitshakeHet maakt geen fluit uit of CrossFitters hun training ondersteunen met klassiek whey-eiwit of een plantaardig pea protein. Beide eiwittypes werken even goed. Dat ontdekten onderzoekers van Lipscomb University in het Amerikaanse Nashville. Hun humane studie, die is verschenen in Sports, werd niet betaald door een producent van supplementen.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Zwangerschap: depressie voorkomen met omega-3?

vrijdag, januari 25, 2019 @ 01:01 PM

ZwangerEen adequate inname van de omega 3-visvetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) verkleint mogelijk de kans op een depressie rondom de bevalling (perinatale depressie).

 

De wetenschappers doorzochten medische databanken naar relevante studies. Ze selecteerden voor de meta-analyse twaalf studies waarin de relatie onderzocht was tussen de vetzuurconcentraties van zwangere vrouwen en het risico van een depressie voor of na de bevalling.

 

Vrouwen die rondom hun bevalling een depressie doormaakten hadden significant lagere concentraties van de totale hoeveelheid omega 3-visvetzuren en van de afzonderlijke omega 3-visvetzuren EPA en DHA in vergelijking met vrouwen die niet depressief werden. Tevens bleek dat depressieve vrouwen een significant hogere ratio omega 6-/omega 3-vetzuren hadden.

 

De meta-analyse toont dat een adequate bloedspiegel van omega 3-visvetzuren van groot belang is tijdens de zwangerschap. Een voldoende hoge inname van deze vetzuren door vette vis zoals haring te eten en eventueel visoliesupplementen te gebruiken beschermt mogelijk tegen een perinatale depressie en is bovendien veilig tijdens de zwangerschap.

 

Referentie:
Lin PY, Chang CH, [..], Su KP. Polyunsaturated Fatty Acids in Perinatal Depression: A Systematic Review and Meta-analysis. Biol Psychiatry 2017 Mar 9 [Epub ahead of print]

 

Bron: Ortho.nl

off

Zonnebrandcrème: oorzaak vitamine D-tekort

vrijdag, januari 25, 2019 @ 01:01 PM

Zonnebrandcreme‘Voeding’ met vitamine D, met de zon als bron, wordt verstoord door zonnebrandcrème. Het frequent gebruik ervan is er mede de oorzaak van dat wereldwijd ongeveer een miljard personen kampen met een vitamine D-tekort. Het gebruik van zonnebrandcrème vanaf factor 8 heeft reeds tot gevolg dat de vorming van vitamine D in de huid vrijwel geheel wordt geblokkeerd.

 

Aan het begin van de negentiende eeuw werden ziekten zoals rachitis – die een gevolg zijn van een vitamine D-tekort – naar het verleden verbannen. Een onvoldoende blootstelling aan zonlicht door onder andere het gebruik van zonnebrandcrème leidt echter in de huidige tijd weer tot het massaal vóórkomen van een vitamine D-tekort. Een tekort (<50 nmol/l) of een inadequate bloedspiegel van de vitamine (50-75 nmol/l) treft wereldwijd ongeveer een miljard personen in alle leeftijdsgroepen.

 

De vitamine is niet alleen van invloed op het botmetabolisme, maar ook op vele andere processen in het lichaam. Vitamine D is eigenlijk een hormoon en vrijwel iedere lichaamscel heeft receptoren voor de vitamine. Dit is de reden waarom de vitamine zo invloedrijk is. Ze is onder andere betrokken bij de celgroei en het immuunsysteem. Inmiddels zijn er aanwijzingen dat een adequate vitamine D-spiegel beschermt tegen tal van ziekten waaronder multiple sclerose en andere auto-immuunaandoeningen, infecties, astma, hart- en vaataandoeningen en kanker.

 

Voor ‘voeding’ van vitamine D via de huid door zonnestraling is voor mensen met een blanke huid naar schatting een dagelijkse blootstelling van hoofd, handen en onderarmen van 15 tot 30 minuten tussen 12 en 3 uur ’s middags in de zomer nodig om de benodigde hoeveelheid vitamine D aan te maken. Uiteraard zonder zonnebrandcrème.

 

Referentie:

Bron: Ortho.nl

off