Topsport consultant

Publicaties

Suppletieschema’s

SchisandraHet adaptogene kruid Schisandra chinensis wordt onder andere gebruikt vanwege zijn antidepressieve effecten. De werking lijkt met name ontleend te worden aan de lignanen in de plant. Onderzoekers zijn er middels preklinisch onderzoek achter gekomen dat schisandra de hersen-darmas beïnvloedt.

 

Uit het onderzoek blijkt dat zowel een totaal extract van schisandra, als een extract gestandaardiseerd op lignanen, de productie van ontstekingsbevorderende cytokinen remt in het colon en het zenuwstelsel. De ontstekingsremming vond plaats door remming van de transcriptiefactor NF-kB. Daarnaast leidde toediening van schisandra tot een toename in de korteketenvetzuren butyraat en propionaat in de darm. Hierdoor verbeterde de samenstelling van het darmmicrobioom en verminderde de hoeveelheid LPS, dat ontstekingen uitlokt en onderdeel is van ongunstige bacteriën. De diversiteit in het microbioom nam toe en de verhouding Firmicutes/Bacteroidetes verbeterde. De wetenschappers redeneren dat het ontstekingsremmende effect van de lignanen in schisandra verantwoordelijk is voor een beter darmmilieu, waardoor via de hersen-darmas ontstekingsremming in het zenuwstelsel kan plaatsvinden. Het onderzoek geeft enige richting aan de toepassing van schisandra in de praktijk. Patiënten met depressieve klachten die gepaard gaan met darmklachten of verstoringen in het darmmicrobioom, reageren mogelijk beter op behandeling met schisandra dan patiënten waarbij verstoringen in de darmen afwezig zijn. Vervolgonderzoek moet hierover meer duidelijkheid geven.

 

Referentie:
Yan, T., Wang, N., Liu, B., Wu, B., Xiao, F., He, B., & Jia, Y. (2021). Schisandra chinensis ameliorates depressive‐like behaviors by regulating microbiota‐gut‐brain axis via its anti‐inflammation activity. Phytotherapy Research, 35(1), 289-296.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/antidepressieve-werking-schisandra-verloopt-via-de-hersen-darmas.html

off

Optimisten leven langer

woensdag, februari 17, 2021 @ 11:02 AM

OptimismeOptimisme verlengt de levensduur. Dat ontdekten Nederlandse onderzoekers toen ze een kleine duizend Arnhemmers van 65-85 gemiddeld 9 jaar volgden. Volgens hun studie, die in 2004 verscheen in Archives of General Psychiatry, vermindert optimisme de kans op zo ongeveer alle soorten sterfte.

 

Optimisme gezond?

 

Lees meer…

off

PassiebloemBij neuropsychiatrische aandoeningen kan het zinvol zijn om Passiflora incarnata ofwel passiebloem in te zetten. Aan het gebruik van deze plant, die een geschiedenis kent van medische toepassingen, wordt een gunstige invloed op mentale problemen toegeschreven. Wetenschappers uit Polen zochten het uit en concludeerden in een systematische review tot een begin van bewijs.

 

De passiebloemplant kan tot tien meter hoog worden en komt van oorsprong voor in Australië, Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. Haar passievruchten zijn rijk aan vitamine A, B1, B2, calcium, fosfor en ijzer. Daarnaast bevat de plant fytochemicaliën, waaronder het tot de flavonen behorende chrysine dat neuroprotectieve effecten heeft.

 

In maart 2014 publiceerde het European Medicines Agency (EMA) een monografie waarin de medicinale betekenis van de passiebloem wordt erkend bij milde symptomen van mentale stress en bij slaapproblemen. Het Comité voor Kruidengeneesmiddelen (HMPC) van het EMA stelde daarbij vast dat er onvoldoende bewijs uit klinisch onderzoek is, maar oordeelde positief over werkzaamheid en veiligheid op basis van traditioneel gebruik: ‘The effectiveness of these herbal medicines is plausible and there is evidence that they have been used safely in this way for at least 30 years (including at least 15 years within the EU).’ De passiebloem wordt vanwege de kalmerende werking ook wel gebruikt bij depressie en angst, vergelijkbaar met medicijnen als oxazepam en midazolam.

 

In de wetenschap ontbreekt het volgens de review nog aan studies onder een grote populatie en is de geografische herkomst wat eenzijdig. Het aantal deelnemers aan de negen RCT’s (2017-2019) die na de selectie overbleven, liep uiteen van 16 tot 128. Vijf van deze onderzoeken kwamen uit Iran en de andere uit Australië, Brazilië, Duitsland en Turkije. Maar deze studies bieden volgens de auteurs voldoende basis voor de conclusie dat de passiebloem stress, slapeloosheid, angst en depressie kan terugdringen.

 

Referentie:
Janda K, Wojtkowska K, Jakubczyk K, et al. Passiflora incarnata in Neuropsychiatric Disorders-A Systematic Review. Nutrients. 2020;12(12):3894.

 

off

FoliumzuurKinderen van moeders die minder dan 400 mcg foliumzuur of meer dan 1000 mcg foliumzuur per dag gebruikten tijdens de zwangerschap, hadden op latere leeftijd een minder goede aandacht dan kinderen waarvan de moeder foliumzuur gebruikt had in een dosering tussen de 400-1000 mcg per dag. De ongunstige effecten zijn gevonden bij jongens, wat erop wijst dat sekseverschillen een rol spelen.

 

Tijdens het onderzoek zijn 1329 moeder-kindparen bekeken. Moeders vulden tijdens de zwangerschap een voedingsdagboek in op basis waarvan de foliumzuurinname werd bepaald.

 

Meer dan de helft van de moeders kreeg tijdens het eerste trimester van de zwangerschap minder dan 400 mcg foliumzuur per dag binnen. Een derde van de vrouwen kreeg juist meer in dan de maximale aanbeveling van 1000 mcg per dag. De kinderen, waarvan de helft jongens, werden op 4-5 jarige leeftijd onderzocht op aandacht en reactiesnelheid. Bij de analyse van de data werd gecorrigeerd voor verschillende beïnvloedende factoren, waaronder de leeftijd van de moeder, opleidingsniveau, rookgedrag en het lichaamsgewicht.

 

Uit de resultaten bleek dat jongens waarvan de moeder een lage of hoge foliumzuurinname had tijdens de zwangerschap, een verminderde aandacht hadden en meer fouten maakten tijdens de test.

 

Foliumzuur is essentieel voor verschillende groeiprocessen, waaronder het repareren van DNA-schade, de methylering en de aanmaak van neurotransmitters. Preklinische studies laten zien dat foliumzuur afhankelijk van het geslacht verschillende effecten heeft op de DNA-methylatie en hersenontwikkeling. De wetenschappers adviseren dan ook om tijdens de zwangerschap een dosering foliumzuur te gebruiken tussen de 400-1000 mcg per dag om ongunstige effecten van een tekort of overschot te voorkomen.

 

Referentie:
Compañ Gabucio LM, García de la Hera M, Torres Collado L, et al The Use of Lower or Higher Than Recommended Doses of Folic Acid Supplements during Pregnancy Is Associated with Child Attentional Dysfunction at 4–5 Years of Age in the INMA Project. Nutrients. 2021; 13(2):327.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5347

off
Vitamine D

In een recente review zijn de gezondheidseffecten van een gecombineerde suppletie van vitamine D en probiotica bij kinderen en volwassenen in kaart gebracht. De auteurs concluderen dat een gecombineerde suppletie van vitamine D en probiotica bijdraagt aan gezondheid op zowel fysiologisch als psychologisch gebied en mogelijkheden biedt bij de behandeling van chronische aandoeningen.

 

De laatste tijd verschijnen er in de literatuur steeds meer aanwijzingen voor een synergetisch effect tussen vitamine D en probiotica. Probiotica ondersteunen de opname van vitamine D in de darm en verhogen de expressie van de vitamine D-receptor. Tegelijkertijd lijkt de VDR-status cruciaal voor het reguleren van de activiteit van probiotica en het moduleren van hun anti-inflammatoire, immuunmodulerende en anti-pathogene effecten.

 

De auteurs includeerden zeven gerandomiseerde en gecontroleerde studies, met een laag risico op bias. Zes ervan waren dubbelblind, de onderzoeksduur was zes tot twaalf weken en het totaal aantal deelnemers per studie bedroeg 50-105. Er is gekeken naar gezondheidseffecten bij schizofrenie, zwangerschapsdiabetes, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten, polycysteus-ovariumsyndroom, osteopenie, prikkelbare-darmsyndroom en darmkrampjes bij baby’s. De gecombineerde suppletie werd vergeleken met placebo, vitamine D alleen, lage dosis vitamine D en probiotica alleen gecombineerd met een lage dosis vitamine D.

 

De gecombineerde suppletie liet grotere gezondheidseffecten zien dan de verschillende controlegroepen bij alle studies, behalve bij een studie in relatie tot IBS. De effecten waren: vermindering in ernst van de aandoening, verbetering in mentale gezondheid, metabole parameters (voornamelijk insulinegevoeligheid), dyslipidemie, inflammatie, antioxidantcapaciteit en verminderd gebruik van zorg.

 

De auteurs benadrukken dat er meer studies nodig zijn bij andere ziektebeelden en bij verschillende populaties om deze resultaten te bevestigen en om de optimale vorm, samenstelling en frequentie van deze gecombineerde suppletie te ontrafelen.

 

Referentie:
Abboud M, Rizk R, AlAnouti F, Papandreou D et al. The Health Effects of Vitamin D and Probiotic Co-Supplementation: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Nutrients, 2021, 13.1: 111.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5328

off

Vitamine K2Suppletie met vitamine K2 kan van belang zijn voor patiënten met diabetes, vanwege het gunstige effect op de gezondheid van de bloedvaten. Twee recente studies laten nu zien dat suppletie met vitamine K2 (MK-7) een toegevoegde waarde kan hebben voor het behandelsucces van diabetes. Ook dit levert een bijdrage om het risico op diabetische complicaties te verminderen, waaronder hart- en vaatziekten.

 

Naast het belang voor gezonde botten en bloedvaten speelt vitamine K ook een rol bij de glucosehomeostase, het handhaven van een normale bloedsuikerspiegel. Vitamine K beïnvloedt de insulinegevoeligheid van cellen, waardoor vitamine K een preventieve werking kan hebben op het krijgen van diabetes type 2.
Verschillende studies wijzen daarnaast op een bloedsuikerverlagend effect, wat het op peil houden van een goede vitamine K-bloedspiegel bij diabetes type 2 zinvol maakt [1]. De beschermende werking van vitamine K2 tegen hart- en vaatziekten is extra belangrijk voor diabetespatiënten om diabetische complicaties, waaronder verkalking van de vaatwand, op termijn te remmen.
Het effect van suppletie met vitamine K2 is nu onderzocht bij mensen met diabetes type 2. De eerste resultaten van deze onderzoeken zijn veelbelovend [2,3].

 

Bloedsuikerspiegel en insulinegevoeligheid

De meest recente studie is uitgevoerd onder 68 patiënten tussen de 30-70 jaar met diabetes type 2 die orale antidiabetica gebruikten [2]. Patiënten hadden gemiddeld 7,5-9,5 jaar diabetes type 2 bij aanvang van de studie. Ongeveer 65% gebruikte tevens cholesterolverlagende medicijnen.
Deelnemers werden in twee groepen verdeeld. Een groep kreeg tweemaal daags 180 mcg vitamine K2 in de vorm van menaquinon-7 (MK-7), en de andere groep kreeg een placebo.
De studie duurde twaalf weken en aan het begin en eind van de studie werden verschillende bloedwaarden bepaald, zoals de nuchtere glucosespiegel en HbA1c, een maat voor de gemiddelde bloedsuikerspiegel van de afgelopen 2-3 maanden. Tevens werd de insulineresistentie afgeleid (HOMA-IR).

 

Na twaalf weken waren de nuchtere bloedglucose- en HbA1c-waarde van de patiënten die vitamine K2 hadden gebruikt, significant verlaagd ten opzichte van de diabetespatiënten in de placebogroep. Bovendien had een groter aantal deelnemers bloedwaarden die binnen de normaalwaarden vielen, ten opzichte van patiënten in de placebogroep.
Dit is een opzienbarend resultaat, omdat ondanks de lange ziekteduur en de behandeling met medicijnen er toch een verdere verbetering mogelijk is door suppletie met vitamine K2.
Verder waren aan het eind van de studie insuline en HOMA-IR significant lager bij de mensen die vitamine K2 hadden gebruikt, ten opzichte van het begin van de studie. Echter, de verandering in de insulineresistentie was niet duidelijk verschillend ten opzichte van de placebogroep.
Effecten op de cholesterolspiegel werden niet gevonden, wat verklaard kan worden vanuit het gebruik van cholesterolverlagende medicijnen door een groot deel van de deelnemers aan de studie.

 

Deze resultaten zijn in lijn met een soortgelijke studie die enkele maanden eerder gepubliceerd is, waarin zestig mannen en vrouwen met diabetes type 2 200 mcg MK-7 per dag kregen gedurende twaalf weken [3]. Ook in deze studie daalden de nuchtere bloedsuikerspiegel en HbA1c-waarde bij de deelnemers die vitamine K2 hadden gebruikt. Op de cholesterolwaarden werd geen (toegevoegd) effect gevonden.

 

De wetenschappers concluderen dat gebruik van vitamine K2 in de vorm van MK-7 zinvol kan zijn bij mensen met diabetes type 2 die onafhankelijk van insuline zijn, maar wel orale antidiabetica gebruiken, zoals metformine. Suppletie met MK-7 kan de nuchtere bloedglucose- en HbA1c-waarde verder verlagen, wat bijdraagt aan de vermindering van het risico op diabetische complicaties waaronder hart- en vaatziekten.

 

Referenties:

  1. Karamzad N, Maleki V, Carson-Chahhoud K, et al. A systematic review on the mechanisms of vitamin K effects on the complications of diabetes and pre-diabetes. Biofactors. 2020 Jan;46(1):21-37.
  2. Rahimi Sakak F, Moslehi N, Niroomand M, et al. Glycemic control improvement in individuals with type 2 diabetes with vitamin K 2 supplementation: a randomized controlled trial. Eur J Nutr. 2020 Nov 7 ahead of print.
  3. Karamzad N, Faraji E, Adeli S, et al. Effects of MK-7 Supplementation on Glycemic Status, Anthropometric Indices and Lipid Profile in Patients with Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial. Diabetes Metab Syndr Obes. 2020 Jun 26;13:2239-2249.
  4. Cranenburg ECM, Schurgers LJ, Vermeer C. Vitamin K: The coagulation vitamin that became omnipotent. Thromb Haemost. 2007 Jul;98(1):120–5.

 

Bron: Springfield Nutra

off

Positief effect van saffraan bij slaapklachten

dinsdag, februari 9, 2021 @ 04:02 PM

slaapSlaapproblemen komen veelvuldig voor. Daarom wilden Australische onderzoekers de effecten van een gestandaardiseerd saffraan-extract op slaapklachten bestuderen. De resultaten blijken veelbelovend.

 

Opzet van de studie
Het onderzoek werd opgezet als een dubbelblinde, gerandomiseerde, gecontroleerde studie met parallelle groepen. De onderzoeksgroep bestond uit 63 gezonde volwassenen met slaapproblemen. De leeftijd varieerde van 18 tot 70 jaar. De deelnemers werden in twee groepen verdeeld, waarvan de eerste groep tweemaal daags 14 mg van een gestandaardiseerd saffraan-extract kreeg en de tweede groep een placebo. Het saffraan-extract was gestandaardiseerd op 3,5% Lepticrosalides (Affron). De duur van het onderzoek was 28 dagen. De resultaten werden beoordeeld aan de hand van verschillende door de deelnemers in te vullen vragenlijsten en een slaapdagboek. Men werd geacht deze op verschillende momenten gedurende het onderzoek in te vullen. Aan de orde kwamen onder andere slaapduur, ontwaken gedurende de slaap, kwaliteit van de slaap, het effect van de klachten op het dagelijks functioneren, stemming en energieniveau.

 

Resultaten
Uit de studie bleek het gestandaardiseerde saffraan-extract meerdere significante verbeteringen tot stand te brengen. Zo verminderde de ernst van de slaapklachten en verbeterde de score met betrekking tot de herstellende diepe slaap. Dit is het eerste gedeelte van de slaap (eerste vier uur) en wordt ook wel kernslaap genoemd. De slaapkwaliteit verbeterde en men werd minder vaak wakker gedurende de slaap. Tot slot nam de alertheid bij het ontwaken toe door de behandeling met saffraan.

 

Conclusie
Uit de studie bleek dat een gestandaardiseerd saffraan-extract de slaapkwaliteit aanzienlijk kan verbeteren bij volwassenen met slaapklachten. Bovendien werd het goed verdragen zonder nadelige effecten. Dit maakt saffraan een uitstekende kandidaat voor therapeutische toepassing bij slaapklachten.

 

De onderzoekers geven aan dat zij hun bevindingen graag zouden uitbreiden en bevestigen met grootschalig onderzoek, een langere behandelduur en deelnemers met gevarieerde demografische karakteristieken.

 

Referentie:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32056539/

 

Bron: OrthoKennis

off

Lang en gelukkig leven?

dinsdag, februari 9, 2021 @ 03:02 PM

Lang gelukkig levenVolgens statistieken zouden slechts 5 procent van de mensen interesse hebben om 100 jaar oud te worden. Mannen en vrouwen willen wel weten of ze fit en gezond de leeftijd van 90 jaar kunnen bereiken. Het antwoord daarop is genuanceerd. Voor een deel hangt dit af van de genetische erfenis die men van de ouders heeft gekregen, een andere factor hebben we zelf in de hand. Uit een Britse studie, die elf jaar duurde en waar 20000 vrijwilligers aan deelnamen, blijkt dat 4 elementen uit de persoonlijke levensstijl sterk mee bepalend zijn.

 

Mensen die op een kwalitatieve wijze oud willen worden moeten veel vers fruit en groenten eten, mogen niet roken, moeten hun alcoholgebruik beperken (1 tot maximaal 2 normale porties per dag) en moeten dagelijks wat beweging nemen.
Personen die deze vier factoren negeren hebben slechts 4 procent kans om aan een ‘negende jeugd’ te beginnen. Zij die dat wel doen hebben bijna 50 procent kans om hun negentigste verjaardag gelukkig te kunnen vieren.

 

Referenties:
Yates LB et coll. Exceptional Longevity in Men. Modifiable Factors Associated With Survival and Function to Age 90 Years. Arch Intern Med. 08, 168,284-290.
Miller V et al. Fruit, vegetable, and legume intake, and cardiovascular disease and deaths in 18 countries (PURE): a prospective cohort study. Lancet. 2017 Aug 28. pii: S0140-6736(17)32253-5.
Li Y et al. Impact of Healthy Lifestyle Factors on Life Expectancies in the US Population. Circulation 2018 Jul 24;138(4):345-355.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Slapen beschermt tegen aderverkalking

dinsdag, februari 9, 2021 @ 03:02 PM

AderverkalkingAmerikaanse wetenschappers hebben aangetoond dat een extra uur slaap per etmaal het risico op het ontstaan van arteriosclerose (aderverkalking) aanzienlijk doen dalen. Arteriosclerose is een van de belangrijkste symptomen die kunnen leiden naar een hartinfarct. Aderverkalking betekent, zoals het woord het eigenlijk al duidelijk maakt, dat de vaatwand minder elastisch wordt en verhardt.

 

Onderzoek bij 495 vrijwilligers in de leeftijdscaterogie tussen veertig en vijftig jaar toonde aan dat mensen die minder dan vijf uur slapen per nacht 27 procent meer kans hebben om op relatief vroege leeftijd aan arteriosclerose te lijden.
Mannen en vrouwen die meer dan zeven uur per nacht kunnen slapen reduceren dit risico tot 6 procent. Een gezonde slaap zorgt voor een herstelfase van hart- en bloedvaten. Het hart van kortslapers krijgt die kans meestal niet.

 

Referentie:
Drager LF, Bortolotto LA, Krieger EM, Lorenzi-Filho G. Additive effects of obstructive sleep apnea and hypertension on early markers of carotid atherosclerosis. Hypertension. 09 01;53(1):64-9.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Essentiële aminozuren verbeteren cognitie

zondag, februari 7, 2021 @ 11:02 AM

AminozurenOuderen hebben mogelijk baat bij de suppletie van essentiële aminozuren. In een groep 55-plussers met milde vergeetachtigheid leidde het toevoegen van zeven essentiële aminozuren tot een verbeterde cognitieve functie, aandacht en sociale interactie.

 

Aan het onderzoek namen 105 55-plussers deel die last hadden van milde vergeetachtigheid, maar verder gezond waren. De deelnemers werden onderverdeeld in drie groepen. Een groep kreeg 3 gram essentiële aminozuren gesuppleerd, een groep kreeg 6 gram toegevoegd aan de voeding en een groep kreeg een placebo. Aan het begin van de studie en na twaalf weken werden de cognitieve- en psychosociale functies onderzocht.

 

Mensen die 6 gram van de essentiële aminozuren isoleucine, histidine, valine, leucine, fenylalanine, lysine en tryptofaan hadden gebruikt, hadden een significant verbeterde cognitieve functie ten opzichte van de mensen die 3 gram of een placebo hadden gebruikt. Ook de sociale interactie en psychische gezondheid waren significant verbeterd in deze groep in vergelijking met placebo.

 

Achteruitgang van cognitie en psychosociale gezondheid wordt gezien als een van de eerste aanwijzingen voor dementie. De wetenschappers concluderen dan ook dat het toevoegen van essentiële aminozuren aan de voeding mogelijk kan beschermen tegen de ontwikkeling van dementie.

 

Preventieve maatregelen tegen de ontwikkeling van dementie moeten plaatsvinden voordat er sprake is van (zichtbare) cognitieve achteruitgang. Gebruik van essentiële aminozuren vanaf middelbare leeftijd is mogelijk zinvol.

 

Referentie:
Suzuki H, Yamashiro D, Ogawa S, et al Intake of Seven Essential Amino Acids Improves Cognitive Function and Psychological and Social Function in Middle-Aged and Older Adults: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial. Front. Nutr. 2020;7:586166.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5319

off