You are currently browsing the Blog : Sport en voedings supplementen advies door Wouter de Jong blog archives for december, 2020.

Archive for december, 2020

Voeding beïnvloedt kans op ziekte van Crohn

donderdag, december 31, 2020 @ 09:12 PM

CrohnEen nieuwe landelijke cohortstudie laat het verband zien tussen de inflammatoire score van voeding en de kans op het ontwikkelen van de ziekte van Crohn. Hoe hoger de inflammatoire score, hoe groter de kans op deze darmaandoening.

 

De onderzoekers verzamelden gegevens van 166.903 vrouwen en 41.931 mannen uit drie grote prospectieve cohorten in de Verenigde Staten. Binnen deze groep hadden 328 mensen ziekte van Crohn en 428 colitis ulcerosa. De auteurs van deze observationele studie maakten gebruik van een ‘voedingsinflammatiescore’ waarbij voedingsgroepen een score kregen op basis van hun relatie met inflammatoire markers in het plasma (CRP, IL6, TNF-receptor-2). Op die manier legden de auteurs een link tussen het inflammatoire potentieel van de voeding en de kans op IBD.

 

De inflammatoire index stelt de score van de voeding vast en kwam tot stand op basis van de som van de inflammatoire scores van 18 voedingsgroepen, verzameld op basis van voedingsfrequentiegegevens. Een hoge score betekent pro-inflammatoire voeding (bewerkt en rood vlees, enkele vissoorten, geraffineerde granen en energydranken). Lage scores hadden o.a. donkergele en groene bladgroenten, thee, koffie en wijn.

 

Voedingspatronen met een hoge inflammatoire score bleken geassocieerd met een verhoogd risico op ziekte van Crohn (51%), vergeleken met deelnemers met een hoge inname van voeding met een lagere inflammatoire score. Deelnemers die hun voedingspatroon aanpasten van een anti- naar een pro-inflammatoire voeding of die doorgaans pro-inflammatoire voeding tot zich namen, hadden een hoger risico op het ontwikkelen van de ziekte van Crohn, vergeleken met deelnemers die doorgaans een anti-inflammatoire voeding namen (ruim 100% hoger). De inflammatoire score van de voeding was echter niet geassocieerd met colitis ulcerosa.

 

Deze studie richt de aandacht op de invloed die voeding kan hebben bij de ontwikkeling van de ziekte van Crohn via het beïnvloeden van inflammatoire mechanismen. Uiteraard is meer kennis nodig over het achterliggende mechanisme en is er behoefte aan gecontroleerde interventiestudies.

 

Referentie:
Lo CH, Lochhead P, Khalili H, Song M, Tabung FK, Burke KE, Richter JM, et al. Dietary Inflammatory Potential and Risk of Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis. Gastroenterology. 2020 Sep;159(3):873-883.e1. doi: 10.1053/j.gastro.2020.05.011.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/webartikelen/voeding-be%C3%AFnvloedt-kans-op-ziekte-van-crohn

off

Vitamine DEen zeer omvangrijke RCT laat zien dat suppletie van vitamine D bijdraagt aan preventie van voortgeschreden kanker. Daarbij gaat het om de invloed op metastasering en fatale afloop. Complicerende factor is dat na correctie voor de factor overgewicht het effect er alleen was voor degenen met een gezond BMI.

 

Vitamine D had geen preventief effect op de incidentie van kanker, met uitzondering van baarmoederkanker. Na een periode van 5,3 jaar was er in de interventiegroep sprake van een significant lagere incidentie van kanker in een vergevorderd stadium, namelijk 226 personen of 1,7% respectievelijk 274 of 2,1% in de controlegroep. Met omega-3-suppletie werd geen verband gevonden.

 

De resultaten betekenden een risicoreductie door vitamine D van 17%. Door stratificatie naar gewichtsklasse ontstond echter een ander beeld. Voor mensen met een gezond gewicht (BMI < 25) nam het risico met 38% af, terwijl het effect wegviel bij overgewicht (BMI 25-30) en obesitas (BMI > 30). Vastgesteld werd ook dat deze effecten niet anders waren bij een verschillende uitgangspositie in vitamine D-status.

 

Het onderzoek vond plaats onder 25.871 personen met een gemiddelde leeftijd rond de 67 jaar, die bij aanvang kankervrij waren en geen hart- en vaatziekten hadden. Zij namen deel aan de sinds 2010 lopende Amerikaanse VITamin D and OmegA-3 TriaL (VITAL). Dat is een dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicenter RCT naar toepassing van vitamine D3 en omega-3-vetzuren. De dagelijkse dosis vitamine D was 50 mcg en die van omega-3 1 gram. Het gemiddelde niveau vitamine D onder de deelnemers lag rond de 75 mmol/l, zij hadden dus geen deficiëntie. De onderzoeksgroep werd verdeeld in 12.927 personen die vitamine D suppleerden en 12.944 die een placebo kregen.

 

Referentie:
Chandler PD, Chen WY, Ajala ON, et al. Effect of Vitamin D3 Supplements on Development of Advanced Cancer: A Secondary Analysis of the VITAL Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2020;3(11):e2025850.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5316

off

Ginkgo biloba tegen migraine

dinsdag, december 29, 2020 @ 05:12 PM

MigraineSommige migrainepatiënten kunnen ginkgo biloba goed gebruiken als medicijn. Een kleine test met 25 patiënten toonde dat ginkgo de inleidende fase van een aanval van migraine (‘aura’) kan verkorten. Bij bijna een vijfde van de patiënten verdween de volledige pijncyclus van een migraineaanval. Een effect dat de artsen niet konden negeren.

 

Ginkgo biloba werkt dus verrassend snel bij een kleine groep van patiënten. Ginkgo is vooral bekend voor de bevordering van de bloedsomloop. Nog eigenschappen die aan ginkgo toegeschreven worden, zijn verzachting van de pijn en afbraak van bloedklonters. In deze testen hadden patiënten twee capsules met 120 mg ginkgolide B genomen.

 

Referenties:
Allais G, D’Andrea G et al. The efficacy of ginkgolide B in the acute treatment of migraine aura: an open preliminary trial. Neurol Sci. 13 05;34 Suppl 1:S161-3
Esposito M, Carotenuto M. Ginkgolide B complex efficacy for brief prophylaxis of migraine in school-aged children: an open-label study. Neurol Sci. 10 09 25.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Helicobacter pyloriSuppletie met melatonine kan chronische dyspepsieklachten verminderen bij postmenopauzale vrouwen met een Helicobacter pylori-infectie.

 

Chronische dyspepsie die zich in maagpijn uit, is een veelvoorkomend probleem bij postmenopauzale vrouwen. Een infectie met helicobacterkan ten grondslag liggen aan de dyspepsieklachten. In een groep van 152 postmenopauzale vrouwen is het gebruik van melatonine hiertegen onderzocht.

 

De groep bestond uit zestig vrouwen met een asymptomatische helicobacter-infectie en 64 vrouwen met een helicobacter-infectie en chronische dyspepsie. De controlegroep werd gevormd door 30 gezonde vrouwen. Van de groep vrouwen met dyspepsieklachten kreeg de helft na een behandeling met een maagzuurremmer en antibiotica gedurende zes maanden melatonine. De andere helft van de groep kreeg een placebo. De dosering melatonine bestond uit 1 mg in de ochtend en 3 mg voor het slapengaan.

 

De vrouwen met dyspepsie hadden een significant lagere melatonineconcentratie in het serum dan de vrouwen met een asymptomatische infectie en de gezonde vrouwen. Bij ongeveer driekwart van de vrouwen was de helicobacter-infectie na behandeling verdwenen. De vrouwen die na de behandeling melatonine hadden gebruikt, hadden aan het eind van de studie minder last van dyspepsie. Bij 84% van de vrouwen in de melatonine-groep waren de dyspepsieklachten verdwenen ten opzichte van 44% van de vrouwen die placebo hadden gekregen.

 

Suppletie van melatonine na behandeling van een helicobacter-infectie bij postmenopauzale vrouwen met dyspepsie in de vorm van maagpijn lijkt op basis van dit resultaat zinvol.

 

Referentie:
Chojnacki C, Medrek-Socha M, Konrad P, et al. The value of melatonin supplementation in postmenopausal women with Helicobacter pylori-associated dyspepsia. BMC Women’s Health 2020;20:262.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5277

off

DarmmicrobiotaOnderzoekers van de universiteit van Bristol hebben gekeken naar de invloed van verschillende, veelgebruikte antibioticumsoorten op de darmmicrobiota. Hiervoor hebben zij 31 verschillende studies geïncludeerd in een systematische review.

 

In het onderzoek is gekeken naar het effect van eenmalig antibioticumgebruik door zowel kinderen als volwassenen. Meer dan de helft van de onderzoeken is gedaan in gezonde vrijwilligers. De overige onderzoeken zijn gedaan bij deelnemers met onder andere luchtweg- en urineweginfecties. De microbiota werd onderzocht in ontlastingmonsters, gebruikmakend van zowel klassieke als moderne methoden.

 

De resultaten lieten zien dat antibiotica de darmmicrobiota direct beïnvloeden door afname van diversiteit en soortenrijkdom, terwijl bepaalde bacteriesoorten duidelijk in aantal toe- of afnemen met dysbiose tot gevolg. Na het stoppen met de antibioticumbehandeling herstelt de microbiota bij de meeste personen zich binnen enkele weken. Enkele studies wijzen op effecten die twee tot zes maanden duren.

 

Doxycycline was geassocieerd met een korte verlaging van de diversiteit van bifidobacteriën. Claritromycine verlaagde populaties van enterobacteriën en die van bifidobacterium- en lactobacillus-soorten voor wat betreft aantal en diversiteit, tot wel vijf weken lang. Fenoxymethylpenicilline, nitrofurantoïne en amoxicilline hadden een heel klein effect op het darmmicrobioom.

 

De onderzoekers melden dat de heterogeniteit in de methodologie de kans op bias en verstorende factoren vergroot. De onderzoeken lieten wisselende resultaten zien als het ging om de impact op samenstelling en aanwezigheid van de gunstige bifidobacteriën en lactobacillen. Wat het effect precies is, hangt mede af van hoe specifiek gekeken werd naar de samenstelling. Zo liet een onderzoek zien dat het totale aantal bifidobacteriën niet veranderd was, maar dat als gevolg van antibioticagebruik de bacteriesoorten B. adolescentis en B. bifidum volledig verdwenen waren.

 

De auteurs concluderen dat er voldoende onderbouwing is voor de invloed van veel gebruikte antibiotica op samenstelling van de darmmicrobiota. Er zijn grotere populatiegebaseerde studies nodig om te ontrafelen hoe antibiotica de microbiota moduleren en welke de gevolgen zijn voor de gezondheid.

 

Referentie:
Elvers KT et al. Antibiotic-induced changes in the human gut microbiota for the most commonly prescribed antibiotics in primary care in the UK: a systematic review. BMJ open, 2020, 10.9: e035677

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5256

off

Kaneel bij migraine

vrijdag, december 25, 2020 @ 09:12 PM

KaneelGebruik van kaneel kan de ernst en frequentie van migraine verminderen en de productie van verschillende stoffen die geassocieerd zijn met de hoofdpijnklachten remmen.

 

In een gerandomiseerde klinische studie is het effect van kaneelsuppletie bij vijftig patiënten met migraine onderzocht. De helft van de groep gebruikte gedurende twee maanden dagelijks drie capsules met elk 600 mg kaneel. De andere helft van de groep kreeg een placebo op basis van maïszetmeel. Aan het begin en het eind van de studie werden verschillende stoffen in het bloed gemeten die geassocieerd zijn met migraine, waaronder interleukine-6 (IL6), stikstofmonoxide (NO) en CGRP (calcitonin gene-ralated peptide), een stof die onder andere zorgt voor vasodilatatie. Daarnaast vulden de deelnemers een vragenlijst in om de frequentie en ernst van de migraineklachten te bepalen.

 

Mensen die kaneel hadden gebruikt, hadden gedurende de studie minder last van migraine. Zowel het aantal migraineaanvallen, de ernst en de duur van de migraineaanval waren verminderd ten opzichte van de mensen die placebo hadden gebruikt. De serumconcentratie IL6 en NO waren significant lager in de kaneelgroep wat wijst op een verminderde ontstekingsreactie. Het CGRP-niveau was niet veranderd.

 

De wetenschappers concluderen op basis van deze resultaten dat kaneel ontstekingsremmende en zenuwbeschermende eigenschappen heeft, die ontsteking en neurogene pijn bij migraine kunnen verminderen.

 

Referentie:
Zareie A, Sahebkar A, Khorvash F, et al. Effect of cinnamon on migraine attacks and inflammatory markers: A randomized double‐blind placebo‐controlled trial. Phytotherapy Research 2020;34(11):2945-2952.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5278

off

Vitamine D vermindert epileptische aanvallen

vrijdag, december 25, 2020 @ 06:12 PM

EpilepsieEen van de vele gevolgen van een vitamine D-tekort is epilepsie. Een aantal studies tonen dat epilepsiepatiënten die hun tekort aan vitamine D ongedaan hebben gemaakt, 30% minder epileptische aanvallen hebben. Een recentere studie gaf zelfs een reductie van 40%!

 

In die laatste studie hadden de artsen namelijk het vitamine D-gehalte in het bloed gemeten, en supplementen voorgeschreven in functie van het gemeten tekort. Een persoonlijke aanpak dus, wat een beter resultaat gaf. Een normale vitamine D-spiegel bedraagt 30 ng/ml, in de studie hadden de patiënten gemiddeld een spiegel van 12 ng/ml! De artsen schreven eerst een (mega)dosis van 40.000 à 200.000 I.E. vitamine D, waarna de patiënten dagelijks een supplement met 2.000 à 2.600 I.E kregen (afhankelijk van hun tekort).

 

Referenties:
András Holló a, Zsófia Clemens et al. Correction of vitamin D deficiency improves seizure control in epilepsy: A pilot study Epilepsy & Behavior. 2012; 24:131-133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5143473/ doi: 10.3389/fneur.2016.00218

The effects of vitamin D on epilepsy

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Betere sportprestaties met Q10

vrijdag, december 25, 2020 @ 06:12 PM

SportprestatiesCo-enzym Q10 verbetert de prestaties van atleten, dat blijkt uit een Duitse studie gedaan op atleten die zich aan het voorbereiden waren voor de Olympische spelen. De atleten namen gedurende zes weken 300 mg ubiquinol, de meest actieve vorm van co-enzym Q10. Zelfs goed getrainde topatleten kunnen hun prestaties dus opkrikken dankzij een voedingssupplement.

 

Co-enzym Q10 speelt een sleutelrol in de energieproductie van elke cel en in de bescherming van celmembranen tegen schade door vrije radicalen. Wanneer het niveau van vrije radicalen toeneemt, zal coQ10 een van de eerste antioxidanten zijn die verloren gaan. De dosis van coQ10 moet voldoende hoog zijn. Een eerdere studie toonde dat 120 mg ubiquinol niet voldoende was voor atleten.

 

Referenties:
Alf D, Schmidt ME et al. Ubiquinol supplementation enhances peak power production in trained athletes: a double-blind, placebo controlled study. J Int Soc Sports Nutr. 13 03 29;10(1):24.
Mizuno K, Tanaka M, Nozaki S, Mizuma H, Ataka S, Tahara T, Sugino T, Shirai T, Kajimoto Y, Kuratsune H, Kajimoto O, Watanabe Y. : Antifatigue effects of coenzyme Q10 during physical fatigue. Nutrition. 08 04;24(4):293-299.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Vis beschermt de hersenen tegen luchtvervuiling

vrijdag, december 25, 2020 @ 05:12 PM

VisolieAmerikaanse onderzoekers onderzochten -in regio’s met hoge luchtvervuiling- de invloed van de luchtkwaliteit op de hersenen bij ouderen. Zo ontdekten ze dat een hoog Omega 3-niveau bleek te beschermen tegen ‘hersenkrimp’ (vermindering van hersenweefsel én hersenfuncties). De studie liep bij 1.315 vrouwen van gemiddeld 70.

 

Vis en zeevruchten zijn een uitstekende bron van Omega 3, en deze verminderen ontsteking en ondersteunen de hersenstructuren bij het verouderen. Ze verminderen ook de schade tengevolge van kwik en lood. Daarom testten de onderzoekers dit ook bij een ander neurotoxine: fijn stof in luchtvervuiling.

 

Er bleek een substantieel verschil tussen vrouwen met laag en hoog Omega 3-niveau: in de eerste groep was er een geleidelijk verlies van witte stof en hippocampusvolume (verantwoordelijk voor geheugen en probleemoplossing), terwijl bij diegenen met een goed Omega 3-niveau het hersenvolume bewaard bleef.
Enkele keren per week vis en zeevruchten (schaal- en schelpdieren) eten –of dagelijks een degelijk Omega 3-supplement- kan je hersenen dus beschermen tegen schade van luchtvervuiling.

 

Referenties:
Chen et al. Omega-3 index, ambient fine particle exposure and brain aging. Neurology, 2020 DOI: 10.1212/WNL.0000000000010074
Does eating fish protect our brains from air pollution? Am Ac Neurol 2020 July 15,
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200715163555.htm

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Het belang van jodium tijdens zwangerschap

vrijdag, december 25, 2020 @ 03:12 PM

Jodium zwangerTe weinig jodium tijdens de zwangerschap en de borstvoeding heeft ernstige gevolgen voor het kind. Aandachtsstoornissen, autisme en andere gedragsstoornissen komen vaker voor bij kinderen van moeders die te weinig jodium innamen tijdens de zwangerschap.

Jodium is nodig voor schildklierhormonen. Deze hormonen stimuleren de ontwikkeling van de hersenen op een correcte manier tijdens en na de zwangerschap. Het is dus raadzaam om extra jodium in te nemen tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.

 

Referenties:
Costeira MJ et al. Psychomotor development of children from an iodine-deficient region. J Pediatr 11.10.1016/j.jpeds.11.02.034
Stinca C et al. Moderate-to-Severe Iodine Deficiency in the “First 1000 Days” Causes More Thyroid Hypofunction in Infants Than in Pregnant or Lactating Women. J Nutr 2017; 147(4):589-595.

 

Bron: ABC Gezondheid

off